فراخوان پذیرش مقاله

فراخوان پذیرش مقاله در شماره دوم فصل بهار در فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی