ارسال مقاله

: برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید

پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله

پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه

بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط

تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید